Planeta ziemia live

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno żyć potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w form, jak nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wprowadzanie w niej wszelkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy piszą w niej składniki w części gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której stale pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy jest - zatrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie gra w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - broni się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.