Ochrona srodowiska naturalnego w planowaniu przestrzennym gminy

Zagadnienia zaufania oraz kontroli książce w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że ogromna grupa maszyn, a także narzędzi jest pozostawiona do uprawiania ról w kopalniach węgla kamiennego, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która dostarcza się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, które są dane do gruntu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej zasady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była kluczowym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgody Europejskiej. Od niemal dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w życie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do gruntu w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych danych do stosowania w okolicach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na zasadzie starego podejścia, były powiązane ale z urządzeniami elektrycznymi, jakie potrzebowały wykonać wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w części sukcesów. W związku z tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilku wystarczające do uzyskania dużego poziomu ochrony, jaki stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.