Dyrektywa atex

ATEX – jest to dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do stosowania w strefach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w normach powiązanych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w innych krajach członkowskich.

Procedura

Regulacje te nie mogą natomiast być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie mają prawa zaostrzać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar “ATEXowy”, który został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy jest zgodny z obowiązkowym udziałem “strony trzeciej”, jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://erp.polkas.pl/enova365/enova365 | Systemy ERP | POLKAS

atex

Ujednolicenie przepisów

Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych krajach UE stanowiły wielkie utrudnienia w swobodnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do pracy w strefach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która weszła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w miejscach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową.

Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. weszło w życie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.